Гаранция и гаранционни условия

 

Всички телефони предлагани от магазин iStation.bg се сервизират в оторизираните сервизи на официалните предтставители и вносители на марките, и имат 24 месеца гаранция.

 За всички аксесоари продавани от iStation.bg гаранцията е от 6 до 12 месец от датата на закупуването, датата на закупуване се удостоверява с касовата бележка, касова бележка издадена от куриерската фирма доставчик или фактура.

Когато телефон или друга електроника се закупува от юридическо лице (фирма) гаранцията е 12 месеца.

При удължаване на гаранционния срок с една или две години допълнително към законовата гаранция. Вие имате същите права, както и в срока на законовата гаранция:

Ето и списък на сервизите които ползваме: Сервизи

 • Ако лично занесете телефон закупен от нас в оторизиран сервиз и ви откажат гаранционно обслужване, поради каквато и да е причина, моля обърнете се към нас за съдействие.
 • Гаранцията покрива всички фабрични дефекти и такива появили се по време на ползване в софтуера и хардуера на мобилния телефон. Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона,/панели, зарядно устройство 220V, мултимедийна карта, слушалки и data-кабел/.
 • Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя, ако телефона се ползва само за говорене е нормално батерията да издържа повече. При ползване на телефона и функциите му като смартфон то времето на издръливоста на батерията може да бъде променливо.
 • Гаранцията е поименна!
 • Условия, при които не се признава гаранцията: 
 • 1.Липса на гаранционни документи, невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение, нечетливост или липса на IMEI (сериен номер на телефона), данните на клиента и други описания.
 • 2.Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния стикер на телефона,
 • 3.Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, заливане с течности, опити за поправка или софтуерна интервенция от неупълномощени лица,
 • 4. Зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.
 • Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестваштия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията. 

 • Магазин iStation.bg използва оригиналните спецификации на първичните модели на производителите и доставя упоменатите от тях модели с сериини номера. В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазин iStation.bg не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.                                                                                                                                                                               

 • Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на апарата.                                
 • При рекламация носете гаранционната карта, в противен случай гаранцията отпада.

На основание чл.50 от ЗЗП в срок от 14 работни дни клиентът има право да върне стоката съгласно описаното в от чл.47 до чл. 52, ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения формуляр за отказ(формуляра може да изтеглите от раздел УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ.) Обърнете вимание стоката не трябва да е увредена, да не e разпечатана, да не e ползвана, да не е с ненарушена опаковка! Ако едно от изброените условия е нарушено, клиента пак има право да върне стоката, но тогава той няма да получи пълния размер на сумата която е заплатил, а тя ще бъде процентно намалена по преценка на продавача, съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя. При получаване на стоката в търговски обект на iStation, или на ръка от наш куриер при които потребителят има възможност да се запознае лично с характеристиките на продукта, преди да заплати, се счита, че не е покупка от разстояние. В случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, е необходимо да информира Продавача. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена. В този случай Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Тогава клиента няма право да се възползва от законите по чл.50 от ЗЗП. За контакт -0878 588 999.

Независимо от настоящата търговско гаранция продавача отговаря пред закона по чл.112-115 от ЗЗП и при условията, посочени в тези разпоредби:

    Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

    Чл. 181. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Жалби, сигнали и предложения, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Жалбите, сигналите и предложенията, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това.  За всички закони и точки вижте сайта на КЗП линк ТУК

Моята кличка
Wishlist
Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories